Duurzaamheidsplatform Heerenveen

 Thema’s:  

Energiebesparing - Duurzame Energie en Mobiliteit -  Duurzame verlichting - Streekproducten - (Mest)vergisting en Groen Gas - Groene of Biobased Economy - Cradle to Cradle

Vanaf 2016 zijn de activiteiten van het platform verbreed richting Global Goals waarbij naast klimaat en duurzame ontwikkeling ook hulp aan ontwikkelingslanden wordt meegenomen. Hieronder wordt een samenvatting van de in dat verband verrichte studie gepresenteerd. Onder Nieuws wordt verdere informatie gegeven.

 

Heerenveen, maart 2017

Samenvatting studie 

"Zoektocht naar een moreel kompas voor een duurzame wereld en realisatie"

Richtinggevend is de zogen. Bruntland definitie voor duurzame ontwikkeling : "het zodanig voorzien in onze behoeften zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen".

De zoektocht begint met een terugblik op de evolutie en de vorming van moreel besef vanuit religie en filosofie. Vervolgens worden de ontwikkelingen geschetst sinds 1900, het jaar waarin de mensheid optimistisch naar de toekomst keek. Helaas bleek de realiteit dramatisch ondanks steeds nieuwe goede voornemens en ook positieve ontwikkelingen.                                                                                                                                             

Als grootste aanjager van de vooruitgang wordt ingegaan op onze economische groei. Deze heeft geleid tot een geweldige toename van de wereldbevolking en welvaart maar ook tot negatieve gevolgen en bedreigingen in onze tijd. Dit geldt zeker voor milieu en klimaat en op de aanpak daarvan wordt nader ingegaan.

Qua uitgangspositie naar een duurzame toekomst wordt een positief en zeer welvarend beeld van Nederland geschetst. Echter blijven we in Europa achter ten aanzien van klimaatmaatregelen en ontwikkelingshulp. Dit ook ondanks onze waarden en normen.                                                              

Voor onze toekomst aanpak wordt eerst nog een beeld geschetst van de huidige situatie in de wereld.  Het kompas naar de toekomst wordt ontleend aan afspraken binnen de Verenigde Naties. In de periode 2000 - 2015 ging het om de Millennium Doelstellingen en voor de periode 2015 - 2030 gelden de 17 Sustainable Development Goals of Global Goals. De morele rechtvaardiging daarvan wordt nader belicht.

Afgesloten wordt met een overzicht van mogelijke concrete activiteiten in ons land. Daarbij staat duurzame ontwikkeling in eigen land centraal maar ook ontwikkelingshulp. Het laatste onder andere gericht op het Anne Van der Ban Fonds - zie haar website .

Dirk van den Berg.