Duurzaamheidsplatform Heerenveen

PERS BERICHT 30-06-2013

Voorstel voor Maatschappelijk Haalbaarheidsonderzoek Windenergie in Heerenveen

Het Duurzaamheids Platform Heerenveen(DPH) heeft bij de gemeenteraad van Heerenveen een voorstel ingediend voor een Maatschappelijk Haalbaarheidsonderzoek Windenergie. Dit dient onderdeel te zijn van een onafhankelijk onderzoek naar de diverse soorten van duurzame energie. Doel daarvan is te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het realiseren van de nationale en provinciale doelstelling van 16 % duurzame energie in 2020. Het gaat om een aanpak waarbij vanaf het begin alle maatschappelijk relevante partijen worden betrokken zoals besturen van Pl. Belang, Wijkcomitees, bedrijfsleven, landbouw, natuur- en milieuorganisaties e.d.  Maatschappelijk draagvlak dient te worden nagestreefd bijv. mede via het oprichten van energiecooperaties. 

Tot nu toe neemt de gemeente een afhoudend standpunt in tav windenergie vanwege weerstand bij een deel van de bevolking. Deze lijkt vooral veroorzaakt door het van bovenaf droppen van het provinciale plan en veel te weinig voorlichting. In Heerenveen zijn echter ook voorstanders. Er is ook belangstelling voor het dorpsmolen initiatief van Reduzum. DPH pleit voor een nieuwe start waarbij windmolens niet bij voorbaat worden uitgesloten en waarbij ook gekeken wordt naar minder en lagere molens en andere  lokaties. In dit verband sluit DPH in grote lijnen aan bij het Comitee "Hou Friesland Mooi”. Dit pleit voor een betere verdeling van lusten en lasten van windenergie in Friesland door het aanwijzen van meer zoekgebieden. Tevens voor gefaseerde realisatie rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen die windenergie op land op termijn overbodig kunnen maken. Duurzame energie biedt interessante kansen. Voor een klein windpark van 15 a 30 MW kunnen de inkomsten voor de gemeente in 15 jaar oplopen tot indicatief  17 a 41 miljoen Euro afhankelijk van de mate van participatie. Ingeval van een windpark van 30 MW kan de opbrengst aan alleen grondpacht en OZB oplopen tot boven de 4 ton per jaar. Dit lijkt interessant voor een gemeente die zwaar moet bezuinigen op sociale uitgaven en de OZB flink moet verhogen. Met het onderzoek kunnen alle plussen en minnen worden afgewogen. 

Meer info op www.DuurzaamheidsplatformHeerenveen.nl   (nieuws)                                                       

Namens het Duurzaamheidsplatform Heerenveen,  Dirk van den Berg,vz.  

Haalbaarheidsonderzoek gedeeld autogebruik – DPH, najaar 2011.

Achtergronden en ontwikkelingen                                                                    

Gedeeld autogebruik staat al jaren sterk in de belangstelling.  Belangrijke aanleiding daartoe lag in eerste instantie vooral in de klimaatproblematiek. Auto’s op benzine en dieselolie leveren vaak een flinke bijdrage aan de CO2 uitstoot en de noodzaak tot reductie  daarvan heeft geleid tot diverse maatregelen. Daarbij te denken aan zuiniger motoren met minder CO2 uitstoot, kleinere auto’s en gebruik van niet-fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd realiseerde men zich dat ook het maken van auto’s energie (en materialen) kost en dat minder auto’s ook bijdragen aan CO2 reductie. Minder auto’s kan bovendien leiden tot minder asfalt en dus minder aantasting van onze natuur. Vandaag de dag spelen ook de hoge brandstofkosten een grote rol waardoor autorijden een   “dure liefhebberij” is geworden.

Gedeeld autogebruik

Bovenstaande ontwikkelingen hebben er toe geleid dat men zich steeds vaker is gaan realiseren dat het hebben van een eigen of tweede auto financieel een dure aangelegenheid is geworden. Dit geldt vooral als met deze auto maar weinig km’s worden gereden bijv. minder dan 10.000. Het gebruik maken van een deelauto kan tot grote besparingen leiden. Deze kunnen afhankelijk van het soort auto en van het aantal km’s gemakkelijk oplopen tot 150 euro per maand. Er zijn in grote lijnen 2 systemen te onderscheiden. Dit betreft aan de ene kant professionele organisaties zoals Greenwheels welke tbv gedeeld gebruik buurtauto’s ter beschikking stellen. Voor meer info zie www.greenwheels.nl  In het andere systeem zoals bij Wheels4all kan men lid worden van deze organisatie. Afhankelijk van de behoefte worden dan in buurten of dorpen een of meer auto’s gestald die ieder een eigen beheerder hebben. Zie www.Wheels4all.nl Een nieuwe ontwikkeling is dat buren gebruik maken van een auto. Voor die situaties zijn aangepaste verzekeringen ontwikkeld. In feite gaat het hierbij niet om echt nieuwe ontwikkelingen omdat een dergelijk systeem bij de opkomst van het autogebruik na WO2 ook reeds gebruikt werd.                  

In het najaar van 2011 doet DPH een haalbaarheidsonderzoek naar de belangstelling voor gedeeld autogebruik in de regio Heerenveen. Voor geinteresseerden worden informatieavonden georganiseerd.

Dirk van den Berg, DPH.     

www. Duurzaamheidsplatform-Heerenveen.nl

 

Persbericht  

INFORMATIEAVONDEN GEDEELD AUTOGEBRUIK

Autorijden wordt steeds duurder en er komen dan ook steeds meer mogelijkheden voor gedeeld autogebruik. Dit geldt niet alleen voor de Randstad maar ook in Friesland bijv. in Leeuwarden en Bolsward. Financieel is het vooral aantrekkelijk als je maar weinig km’s maakt en dan niet een eigen of tweede auto hoeft te kopen en te onderhouden. En minder auto’s is goed voor het milieu! 

Om de belangstelling hiervoor in Heerenveen en omgeving te peilen organiseert het Duurzaamheidsplatform-H’veen de komende maanden informatieavonden. Daarbij wordt samengewerkt met Autobedrijf Hylkema dat banden heeft met Green Wheels. Meer informatie en aanmelding via www.duurzaamheidsplatform-heerenveen.nl of 0513 654896/541008.