ACTIVITEITEN

Duurzaamheidsplatform Heerenveen

ACTIVITEITEN

Belangrijkste activiteiten 2016 – 2017

In de sfeer van klimaatactiviteiten en duurzame ontwikkeling werd in vervolg op voorgaande jaren deelgenomen aan een aantal overleg- en promotiebijeenkomsten.  Er werden geen eigen projectinitiatieven gestart voornamelijk omdat in de provincie inmiddels veel activiteiten gaande zijn zoals bijv. een groot aantal energiecoöperaties ,Fryslân Circulair, Fryslân Fossielvrij etc. etc.

Wel koos het Platform in 2016 voor een breder kader qua duurzaamheid door daar ook de hulp aan  Ontwikkelingslanden bij te betrekken. Probleemstelling werd :  Waarom zorgen we niet voor een betere toekomst van onze (klein)kinderen terwijl we eigenlijk wel weten wat daarvoor moet gebeuren. Beter rentmeesterschap dus! Dit heeft geleid tot een deels filosofische studie met als titel "Zoektocht naar een moreel kompas voor een duurzamere wereld en realisatie”(zie onder Thema).

Richting gevend als moreel kompas voor het Platform werden de Global Goals 2015 - 2030 ofwel de 17 Sustainable Development Goals welke door vrijwel alle landen van de VN werden ondertekend incl. Nederland. In tegenstelling tot de hieraan voorafgegane Millennium Goals van 2000 – 2015 zijn de Global Goals nog weinig bekend in onze samenleving.

Inmiddels is het Platform gestart met het meer bekendheid geven aan de Global Goals. In september   2017 werd een oproep aan alle Friese raadsleden gedaan om na de gemeenteraadsverkiezingen de Global Goals mede als uitgangspunt voor het nieuwe beleid te kiezen( zie onder NIEUWS). Daarnaast wordt een inventarisatie uitgevoerd van de vele Friese particuliere initiatieven/projecten op het gebied  van Ontwikkelingshulp mede met als doel de interesse voor een vorm van mogelijke samenwerking te peilen.

Belangrijkste activiteiten 2014 – 2015

Belangrijkste project in deze periode  was het Haalbaarheidsonderzoek inzake een mogelijk Windpark Heerenveen met Duurzaamheidsplatform Heerenveen als projectleider. Dit onderzoek vond plaats onder auspiciën van een Initiatiefgroep  bestaande uit enige grote bedrijven en enige andere op duurzame energie gerichte organisaties.  Naast de technologische ontwikkeling vormde het inspraak- en afstemmingsproces uit en met de bevolking rond de mogelijke lokaties een veel aandacht vragende activiteit.                                       Eind 2014 werd een projectvoorstel ingediend bij het daarvoor in het leven geroepen "Fryslân foar de wyn”; dit voorstel is terug te vinden op de website onder Publikaties.                                         Medio 2015 kwam het Haalbaarheidsonderzoek tot stilstand nadat het Rijk had gekozen voor het IJsselmeer als locatie voor een nieuw windmolenpark.

Verder werd in deze jaren actief deelgenomen aan diverse conferenties zoals mbt Duurzaam Fryslân 2040, de ontwikkeling van Circulair Fryslân, Duurzame Landbouw etc.  Voorts was DPH actief betrokken bij diverse duurzaamheidsactiviteiten en leverde haar inbreng o.a. voor de gemeentelijke Woonvisie en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015 – 2020.

 

Belangrijkste activiteiten in 2013

Bewustwording, Voorlichting en Conferenties                                                                                                                    DPH was actief betrokken bij het vervolg van voorlichtingsbijeenkomsten voor de bevolking  over energiebesparing en duurzame energie door een consortium van gemeente en bedrijven uit de bouw en installatiesfeer.                                                                                                                                                                           Samen met Duurzaam Fryslân 2040 en de provincie werd in december in het ALStadion een conferentie georganiseerd gericht op het provinciale Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014 – 2020. Doel was om het programma ahw van de Mienskip te maken. Dit bijv. door het instellen van een Provinciale Adviesraad a la het SER Akkoord. Het aantal bezoekers was ruim 60 en er was een levendige discussie over het stimuleren van de bevolking. Tot een Adviesraad kwam het nog niet; de provincie stelt zich voor begin 2015 een eerste evaluatie uit te voeren.

Ontwikkelingsprojecten                                                                                                                                             Bioplastics                                                                                                                                                                             In vervolg op de conferentie hierover in 2012 is inmiddels een ontwikkelingsproject gaande in Friesland onder coördinatie van KNN Advies. DPH is nu meer op afstand betrokken.                                          BIO-LNG Tankstation in Heerenveen                                                                                                                                      Dit in 2012 gestarte project is dit jaar stil komen te liggen in afwachting van een besluit vanuit "Den Haag” tav het vervallen van accijnsheffing. Het ziet er naar uit dat bij Omrin nu eerder een BIO-CNG tankstation wordt opgericht tbv de brandstofvoorziening van de eigen inzamelwagens.                                       Koolzaadolie                                                                                                                                                                                      Op dit gebied zijn interessante ontwikkelingen gaande gericht op het telen van koolzaad en verwerking tot olie en een eiwitrijk vezelproduct als veevoer ter vervanging van import van sojaschroot dat steeds duurder wordt. Tevens wordt een betere en rijkere bodemstructuur verkregen.  Aberson in Boijl  is een belangrijke pionier; DPH volgt op afstand.             

Duurzame Energie                                                                                                                                                                      Zon                                                                                                                                                                                            DPH onderzoekt ism andere partijen mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van grote bedrijven, waarbij particulieren kunnen participeren.                                                                               Wind                                                                                                                                                                          Windenergie is een belangrijk speerpunt van DPH. Nadat het provinciale beleid, gericht op 3 grote Friese windparken waaronder in Heerenveen, min of meer was verworpen, heeft DPH actief deelgenomen aan de discussie gericht op betere verdeling van lasten en lusten in Friesland. Medio 2013 heeft DPH aan de gemeente voorgesteld in onze regio een maatschappelijk haalbaarheidsonderzoek in te stellen. Daar is de gemeente niet op ingegaan. Aan het einde van dit Jaar lijkt er in Friesland vanuit de mienskip  toch een beweging op gang te komen gericht op nieuwe initiatieven "van onderop”.

Belangrijkste activiteiten in 2012

Bewustwording en Voorlichting                                                                                                     Gedurende de zomermaanden werd actief deelgenomen aan de Friese Streekmark voor Regionale Producten in Oldeberkoop en aan de Griene Fair bij de Oranjewoud Flat in Heerenveen. Ook werd actief geparticipeerd in de voorbereiding en realisatie van voorlichtingsbijeenkomsten over energiebesparing en duurzame energie door een consortium van de gemeente en bedrijven uit de bouw en installatiesfeer.

Organisatie van conferenties                                                                                                                                                             In vervolg op onze Biobased Economy(BB) conferentie eind 2011 werd in augustus ism KNN Advies in Heerenveen een eerste ketenbijeenkomst georganiseerd met als thema Bioplastics. Deelnemende bedrijven waren afkomstig uit de polymeer industrie incl. onderzoeksbedrijven alsmede substraatbedrijven welke beschikken over interessante afvalstromen. Inmiddels is er een grotere vervolgbijeenkomst georganiseerd en vindt nader technologisch onderzoek plaats.                                                                                                           Nav de BB bijeenkomst werd op verzoek van de Cradle Kring Noord en Bouw Noord door DPH in oktober een conferentie georganiseerd met als thema: Duurzaam Verdienen in de Bouw en de Maakindustrie. Er waren ca. 150 bezoekers en voor het programma wordt verwezen naar  Publiciteit.

Deelname aan conferenties en netwerken                                                                                                                   Tbv ontwikkeling van kennis en nieuwe initiatieven werd deelgenomen aan diverse conferenties met als thema’s: energiecooperaties, biobased economy, koolzaadolie, biogas, "Het Noorden in 2040”, etc. Binnen deze kaders worden actieve contacten onderhouden met diverse netwerken.

Concrete ontwikkelingsprojecten                                                                                                                                        Het belangrijkste ontwikkelingsproject betrof het BIO-LNG Tankstation project in Heerenveen waarin DPH participeert met name ivm de biogasvoorziening en daaraan gekoppelde opwaardering tot groen gas en het vloeibaar maken daarvan. Dit project loopt door in 2013.                                                                                                                                              DPH heeft zich verder sterk gemaakt voor het oprichten van een regionaal Center for Sustainable Development tbv kennisuitwisseling tussen regionale bedrijven, gemeente en onderwijs/kennis instellingen alsmede ten dienst van de acquisitie van duurzame bedrijven/starters. Vooralsnog toont de gemeente zich niet erg geďnteresseerd in zo’n kennisnetwerk.   

Windenergie                                                                                                                                       Op 12 november werd ingesproken op een Commissie vergadering van onze gemeente. DPH heeft als visie dat de toepassing van windenergie onderdeel moet zijn van een integraal ontwikkelings- en realisatieplan voor duurzame energie dwz rekening houdend met alle andere vormen daarvan en nieuwe ontwikkelingen. En vanaf het begin het betrekken van relevante maatschappelijke partijen daarbij. Zie voor onze voorstellen onder Publiciteit.